Tuesday, March 22, 2011

Amar Shahid Bhagat Singh , Rajguru Sukhdev ke Shahidi Divas per Shat Shat Naman.

''Tera Vaibhav Amar Rehe Maa, Hum din char rahe na rahe''
 
Amar  Shahid  Bhagat  Singh , Rajguru  Sukhdev ke  Shahidi  Divas per Shat  Shat  Naman.
 
 
Vagish Issar (RSS MEDIA)   09810068474
 
 (sarve bhavantu sukhinah, sarve santu niramaya;
sarve bhadrani pashyantu, ma kashchit dukkh bhagbhavet}

No comments:

Post a Comment